Playlist Challenge, Day 658

Tremonti — “Flying Monkeys”